The logo of the website. Click here to go to the startpage of the website.
 ОШ "Вук Караџић" Врање
 Nalazite se na: Početak -> Preuzimanja | 
На овој страници можете преузети документа, формуларе, програме и друге датотеке. Кликните на подвучени текст, а затим клик на "Save".


Завршни испит


Линк за збирке са завршног испита 2013-14.


Задаци из српског са завршног испита 2011.

Решења из српског са завршног испита 2011.

Задаци из математике са завршног испита 2011.

Решења из математике са завршног испита 2011.Такмичења

Календар такмичења (2017/18.)


Математика:

Ранг листа такмичара са међуопштинског такмичења 06.04.2013.

Кенгур

Задаци за други разред

Задаци за трећи и четврти разред

Задаци за пети и шести разред

Задаци за седми и осми разред

Решења (не сва)


Српски:

Задаци за такмичења са решењима


Информатика:

Општинско такмичење задаци и решења 2011-12.

Програм за слепо куцање СЛОВО  (Након преузимања, десни клик и Extract Here за распакивање)Закони и правилници

Закон о основама система образовања и васпитања 2017. г.
Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. Гл. бр. 72-2009 и 52-2011)
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Службени гласник РС бр 74-11)
СТАРИ до 2018.-Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање (Службени гласник РС бр 76-10)
СТАРИ до 2018.- Обрасци уз ИОП
НОВИ од 2018. - Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање
Закон о основном образовању и васпитању, јун 2013
Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа 2012 (без предшколских установа)
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. гл. РС 12/09 и 67/11
Правилник о вођењу евиденције (2008. и 2012.)

Стручно усавршавање наставника

Интерни Правилник о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника Школе (pdf)

Стандарди компетенција наставника (pdf)

Правилник о сталном стручном усавршавању (pdf)

Инструмент за самопроцену компетенција (doc)

Портфолио и правилник - презентације (запаковано - након преузимања, десни клик и extract да би се распаковало)


Инклузивно образовање

Приручник за планирање и писање ИОП-а

Обрасци ИОП-а

Сајт :  http://inkluzivno-obrazovanje.rs/


Правилници наше школе

Статут Школе
Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду Савета родитеља
Правилник о поступку јавне набавке
Пословник о раду Наставничког већа
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о похваљивању и награђивању ученика
Правилник о безбедности ученика
Правилник о роковима и начину полагања испита
Правилник о оцењивању ученика
Пословник о раду Ученичког праламента
Школски развојни план 2013-16
Портфолио наставника


Извештаји


Извештај о реализацији годишњег плана и школског програма за 2016-17

IZVEŠTAJ TIMA ZA BEZBEDNOST I ZAŠTITU UČENIKA OD NASILJA 2013
IZVEŠTAJ ETOS
SAMOVREDNOVANJE GODIŠNJEG I ŠKOLSKOG PROGRAMA
IZVEŠTAJ ZAVRŠNOG ISPITA 2012
IZVEŠTAJ ZAVRŠNOG ISPITA 2013
PRILOZI UZ IZVEŠTAJ ZAVRŠNOG ISPITA 2013
IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GPRŠ I ŠP
SAMOVREDNOVANJE PODRŠKE UČENICIMA
SAMOVREDNOVANJE RESURSA
SAMOVREDNOVANJE RUKOVOĐENJA

Образац за посматрање часа

Планови

2017-18.

Акциони план СТИО
Акциони план Самовредновања
Годишњи план Педагошког колегијума
Акциони план ШРП


---
poslednja izmena: 26-10-2018