The logo of the website. Click here to go to the startpage of the website.
 ОШ "Вук Караџић" Врање
 Nalazite se na: Početak -> Preuzimanja | 
На овој страници можете преузети документа, формуларе, програме и друге датотеке. Кликните на подвучени текст, а затим клик на "Save".


Примери докумената за електронски дневник

Записник са седнице Одељењског већа - септембар


Такмичења

Календар такмичења (2020/21.) PDF.


Математика:


Кенгур

Задаци за други разред

Задаци за трећи и четврти разред

Задаци за пети и шести разред

Задаци за седми и осми разред

Решења (не сва)


Српски:

Задаци за такмичења са решењима


Информатика:

Општинско такмичење задаци и решења 2011-12.

Програм за слепо куцање СЛОВО  (Након преузимања, десни клик и Extract за распакивање)

Програм за 5. разред Scratch 2 и додатак за њега ако већ немате (пре инсталације Скреча) -> link ka fajlovima

Закони и правилници

Закон о основама система образовања и васпитања 2017. г.
Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. Гл. бр. 72-2009 и 52-2011)
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 2020
СТАРИ до 2018.-Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање (Службени гласник РС бр 76-10)
СТАРИ до 2018.- Обрасци уз ИОП
НОВИ од 2018. - Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање
Закон о основном образовању и васпитању, јун 2013
Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа 2012 (без предшколских установа)
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика Сл. гл. РС 12/09 и 67/11
Правилник о вођењу евиденције (2008. и 2012.)
Права и обавезе ученика (из Закона о о.с.о.и в.)
Правилници о наставним програмима

Стручно усавршавање наставника

Интерни Правилник о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника Школе (pdf)

Стандарди компетенција наставника (pdf)

Правилник о сталном стручном усавршавању (pdf)

Инструмент за самопроцену компетенција (doc)

Портфолио и правилник - презентације (запаковано - након преузимања, десни клик и extract да би се распаковало)


Инклузивно образовање

Приручник за планирање и писање ИОП-а

до 2019. Обрасци ИОП-аПравилници наше школе

Статут Школе
Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду Савета родитеља
Правилник о информисању ученика
Правилник о поступању са донацијама
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о поступању по притужбама
Правилник о учешћу ученика у одлукама
Правилник о управљању сукоба интереса
Правилник о поступку јавне набавке
Пословник о раду Наставничког већа
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о похваљивању и награђивању ученика
Правилник о безбедности ученика
Правилник о роковима и начину полагања испита
Правилник о оцењивању ученика
Пословник о раду Ученичког праламента
Правила понашања ученика, родитеља и запослених
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Портфолио наставника


Извештаји


Извештај о реализацији годишњег плана и школског програма за 2016-17

IZVEŠTAJ TIMA ZA BEZBEDNOST I ZAŠTITU UČENIKA OD NASILJA 2013
IZVEŠTAJ ETOS
SAMOVREDNOVANJE GODIŠNJEG I ŠKOLSKOG PROGRAMA
IZVEŠTAJ ZAVRŠNOG ISPITA 2012
IZVEŠTAJ ZAVRŠNOG ISPITA 2013
PRILOZI UZ IZVEŠTAJ ZAVRŠNOG ISPITA 2013
IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GPRŠ I ŠP
SAMOVREDNOVANJE PODRŠKE UČENICIMA
SAMOVREDNOVANJE RESURSA
SAMOVREDNOVANJE RUKOVOĐENJA

Образац за посматрање часа

Планови

2017-18.

Акциони план СТИО
Акциони план Самовредновања
Годишњи план Педагошког колегијума
Акциони план ШРП


---
poslednja izmena: 21-06-2021