The logo of the website. Click here to go to the startpage of the website.
 ОШ "Вук Караџић" Врање
 Nalazite se na: Početak -> Završni ispit | 
На овој страници наћи ћете нека потребна упутства у вези завршног испита на крају осмог разреда.
Молимо Вас да пажљиво прочитате до краја.


·              Испит сва три дана почиње у 9:00 часова и траје 120 минута;

·         Ученици су дужни да у школу дођу најкасније у 8:15 часова сва три дана одржавања испита. Тада се  јављају свом одељењском старешини ради провере ђачких књижица и договора пре испита, након чега следи прозивање ученика;

·         На испит из српског и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем (шифром) ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;

·         На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем (шифром) ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар;

·         Ученици се распоређују у учионицама према унапред утврђеном списку ученика који је истакнут на огласној табли у школи, тако да редни број ученика на овом списку одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети;

·         Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком (никако црвеном). Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, црвеном хемијском, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању;

·     На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, дигитроне и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл, осим воде/освежавајућег напитка;

·       Пре почетка времена за рад, на омотници теста (идентификациони образац) ученик уноси идентификационе податке на два места: на примерку за школу и на примерку за ученика. На примерку за ученика, ученик уписује идентификациони број (шифру) поред осталих података, а на примерку за школу, лепи налепницу (Образац 41) у назначеном простору и уноси потребне податке;

·         Ученик који је удаљен са теста (уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника) полаже тест са кога је удаљен у следећем року;

·         Испит се завршава у 11:00 часова, а ученици не смеју напуштати просторију у којој се полаже испит првих 45 минута испита, као ни последњих 15 минута;

·         Ученици могу да постављају питања пре него што испит почне уз напомену да касније неће бити додатних објашњења.

·         Када ученици заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте простор тако да не ремете рад других ученика;

·         После објављивања привремених резултата ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем или старатељем и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

          У укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари  из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из математике такође највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова. На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака. У складу са Упутством за прегледање, у потпуности тачно решен задатак рачуна се као 1, а делимично тачно решен задатак (када је то предвиђено Упутством) рачуна се као 0,5. Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се укупан број тачно решених задатака на тесту српског и математике множи коефицијентом 0,65, а на комбинованом тесту коефицијентом 0,7.


   То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 на математици, остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.

·         Родитељима односно старатељима је забрањено да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита;

·         У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита, родитељ односно старатељ је у обавези да то пријави одељењском старешини до 9:00 часова на дан полагања;

·         Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи односно старатељи пријављују одељењском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита; ученици полажу завршни испит у простору који одговара њиховом здравственом стању;

 

Моле се родитељи, односно старатељи да:

·         Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита;

·         Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.

 СРЕЋНО!

Календар активности завршног испита -> клик овде

Пријава за образовне профиле по дуалном моделу -> овде

Пријава за упис ученика старијег од 17 година у својству редовног ученика -> овде


Бодовање (максимално):

Тест: 13 (српски) +13 (математика) + 14 (комбиновани) = 40 бодова

(0,65  х  20 српски + 0,65  х 20  математика + 0,7  х 20 комбиновани)

Успех се овако рачуна: просек оцена (општи успех заокружен на 2 децимале) помножен са 4 за 6. 7. и 8. разред  (максимално је: 5,00 х 4 + 5,00 х 4 + 5,00 х 4 = 60 бодова).
укупно = бодови са теста + бодови од успеха


СВЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД и конкурс (смерови и шифре) - клик овде!!!

Прошлогодишњи услови за упис (квоте и мин. број бодова) - клик овде

Како попунити листу жеља - клик овде


Званични сајт за упис у средње школе Министарства просвете ->
овде

Прошлогодишњи тестови и решења  Клик овде
---
poslednja izmena: 15-06-2020