1. Организација радног дана школе


2. Одељењске старешине


3. Руководиоци већа и актива


4. Календар значајних активности у школи


5. Програм савета родитеља


6. Програм рада школског одбора