The logo of the website. Click here to go to the startpage of the website.
 ОШ "Вук Караџић" Врање
 Nalazite se na: Aktivnosti, projekti... -> Uč. parlament | 


ПЛАН И ПРОГРАМ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

       У последња два разреда основне школе и у средњој школи може да се организује ученички парламент ради:
1. давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету  
    родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, 
    школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на 
    спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у 
    школи и ван ње;
2. разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног 
    сарадника;
3. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

         Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.
         Парламент се бира сваке школске године и има председника.
         Програм рада парламента саставни је део годишњег програма рада школе.
         Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких
         парламената.

 Програм рада парламента за школску 2016-2017. годину

---
poslednja izmena: 09-05-2020